Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Potřebujeme loajalitu a ušlechtilost
(Prohlášení Akce D.O.S.T. ze dne 29. září 2010)

Českými médii proběhla zpráva o slovní roztržce mezi prezidentem republiky Václavem Klausem a ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Prezident vyslovil pochyby o tom, zda je ministr zahraničí s ohledem na svůj životní osud (např.dvojí státní občanství) s to hájit s potřebnou razancí loni dojednanou českou výjimku z tzv. Listiny základních práv EU. Ministr zahraničí na tyto prezidentovy pochyby bohužel nereagoval nějakou deklarací loajality, ale emotivním obviněním prezidenta z osobní podjatosti vůči „šlechtě a církvi“. Protože se takto formulovaná reakce nepřímo dotýká i otázky tradičních hodnot, jejichž obhajobu si Akce D.O.S.T. vepsala do svého štítu, cítíme morální povinnost se k věci vyjádřit a uvést některé výroky na pravou míru.

Předně, otázka prezidentovy důvěry ministru zahraničí, popř. otázka české „výjimky“, naprosto nesouvisí s prezidentovým poměrem vůči Církvi a není jasné, proč jej pan ministr zmínil!

Dále je třeba připomenout, že potomci českých šlechtických rodů, alespoň pokud je veřejnosti známo, netvoří žádný názorově jednotný politický celek, k němuž by bylo možno zaujímat vstřícný či naopak odmítavý postoj. Nebylo tomu tak ostatně ani v minulosti, na rozdíl např. od šlechty maďarské či polské. Jakákoli generalizace, ať již kladná či záporná, by při hodnocení české šlechty byla nemístná. Připomeňme jen radikálně odlišné politické a národnostní cítění různých větví českých šlechtických rodů, někdy i různých příslušníků jedné rodiny, v průběhu devatenáctého a zejména dvacátého století.

Ostatně sám pan ministr je toho výrazným příkladem. Ve svém veřejném působení zcela opustil politickou orientaci svého otce, meziválečného pravicového konzervativce PhDr. Karla (VI.) ze Schwarzenberga, a prosazuje kontroverzní zákonné normy spjaté s ideologií multikulturalismu, jako byl zákon o tzv. registrovaném partnerství homosexuálů, tzv. antidiskriminační zákon a podobně.

Naproti tomu prezident republiky, jemuž pan ministr ve svém obvinění podsouvá ultraliberální předsudky, se dokázal opakovaně k tradičním mravním hodnotám a kulturním vzorcům veřejně přihlásit a hájit je na parlamentní půdě!

Tato věc neznamená pro Akci D.O.S.T. nějakou maličkost, naopak, má pro nás zásadní význam. Právě obhajoba hodnot jako je rodina, vlast, řád a svoboda by po našem soudu měla být znakem skutečné ušlechtilosti. Říkávalo se, že urozenost zavazuje. Aristokrat by měl být především rytířem ducha. Nositelem trvalých hodnot, vzorem velkorysosti, ušlechtilosti a loajality k vlasti a národu. Takové (a jen takové) duchovní šlechtictví český národ a současný svět potřebuje.

S ohledem na všechny tyto skutečnosti považuje Akce D.O.S.T. vyjádření pana ministra Schwarzenberga na adresu prezidenta republiky za mimořádně nešťastné a poškozující dlouhodobé zájmy právě těch významných segmentů české společnosti, jež snad mělo hájit.

V Praze, o svátku sv. Michaela Archanděla, 29. září 2010

Za Akci D.O.S.T.: Ladislav Bátora, , Petr Bahník, František Červenka


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster